image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quận Dương Kinh chỉ đạo rà soát, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn
Lượt xem: 82
Nhằm đảm bảo kết nối cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội và hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, triển khai kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; UBND quận Dương Kinh ban hành văn bản chỉ đạo

Nhằm đảm bảo kết nối cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội và hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, triển khai kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; UBND quận Dương Kinh ban hành văn bản chỉ đạo:

1. Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cập nhật và chuẩn hoá danh sách đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội từng phường theo hướng dẫn của Cục Bảo trợ xã hội (hoàn thành trước ngày 16/7/2022). Gửi file danh sách đối tượng đang hưởng chính sách đã cập nhật và chuẩn hoá cho UBND các phường để bổ sung những trường thông

tin còn thiếu. Tiếp nhận, kiểm tra và đối soát file danh sách đã được bổ sung từ các phường với danh sách chi trả gốc ban đầu. Cập nhật trực tiếp biến động đối tượng (thêm mới, thôi hưởng, cắt chết, thay đổi thông tin hưởng) vào file danh sách (nếu có). Cập nhật dữ liệu đối tượng vào hệ thống phần mềm (hoàn thành trước ngày 08/8/2022). Xuất danh sách chi trả của tháng hiện tại trên phần mềm (hoàn thành trước ngày 10/8/2022). Tổng hợp kết quả rà soát, bổ sung dữ liệu đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng trong năm 2022 theo hướng dẫn của Cục Bảo trợ xã hội gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Giao UBND các phường: Tiếp nhận file Excel danh sách đối tượng đang hưởng chính sách đã cập nhật và chuẩn hoá từ phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận để bổ sung những trường thông tin còn thiếu.  Chỉ đạo cán bộ phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với công an phường cập nhật mã định danh cá nhân hoặc số CCCD, giới tính, dân tộc, dạng tật (nếu là Người khuyết tật) của từng đối tượng vào danh sách và gửi cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận tổng hợp (hoàn thành trước ngày 30/7/2022)./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới