image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quận Dương Kinh tăng cường tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3 và 4
Lượt xem: 90
Để thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước trên địa bàn quận, UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo

Để thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước trên địa bàn quận, UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo:

1. Yêu cầu các phòng chuyên môn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND các phường tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo theo kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND quận; phấn đấu năm 2022 toàn quận đạt tỷ lệ 80% hồ sơ trực tuyến.

2. Đề nghị Đảng ủy các phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận một cửa các phường.

- Đề nghị HĐND các phường chỉ đạo nâng cao vai trò giám sát của các Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND phường để làm tốt công tác cải cách hành chính của các phường.

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở, đặc biệt là lực lượng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường tuyên truyền, cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận một cửa của quận và các phường, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

3. Giao phòng Văn hóa Thông tin quận thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về việc sử dụng và các tiện ích mang lại của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND quận theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai và nắm bắt kịp thời việc thực hiện; tham mưu, đề xuất UBND quận tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện./.

                           Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới