image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 7
KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới