image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) xã Phù Long năm 2024
Lượt xem: 6
kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) xã Phù Long năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH- UBND ngày 16/01/2024 của UBND huyện Cát Hải, kế hoạch cải cách hành chính huyện Cát Hải năm 2024, ngày 23/01/2024  Ủy ban nhân dân xã Phù Long xây dựng kế hoạch số 68/KH-UBND về cải cách hành chính (CCHC) xã Phù Long năm 2024 . 

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tập trung đẩy mạnh triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, thành phố, huyện; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 05/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tại huyện Cát Hải giai đoạn 2021-2025. 

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

3. Tiếp tục cải thiện xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). 

4. Đáp ứng yêu cầu phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính. 

5. Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức và Nhân dân về đẩy mạnh cải cách hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm trong việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024 theo đúng tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Hiệu lực - Hiệu quả”. 

Tài liệu đính kèm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới