image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Phù Long năm 2023 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 138
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg); Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo; Thực hiện Kế hoạch 226/KH-UBND ngày 24/08/2023 của Ủy ban nhân dân  huyện Cát Hải về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Cát Hải năm 2023 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022-2025. Ủy ban nhân dân xã Phù Long xây dựng Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2023 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022-2025
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới